Domů / Pěstování / Ochrana rostlin / Fungicidy

BIOM CHAMPION 50 WG 10g

Kód: 67664 Produktové číslo: 8595078517113
Champion 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu. Rozsah a způsob použití: Postřikem podle dané choroby - viz. níže. Postřik ukončete při dokona
Dostupnost:
27 Kč
BIOM CHAMPION 50 WG 10gChampion 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Rozsah a způsob použití:
Postřikem podle dané choroby - viz. níže.
Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.

Registrován pro:
brambor
okurka
cibule
broskvoň
jádroviny
hrušeň
slivoň
meruňka
fazol na lusky

Dávkování a vydatnost:
Brambor, Plíseň bramborová -10 g / 1,5-3 l / 50 m2
Broskvoň, Kadeřavost listů - 10 g / 2,5-5 l vody
Cibule, Plíseň cibulová - 10 g / 1-5 l / 50 m2
Česnek, Plíseň cibulová - 10 g / 1-5 l / 50 m2
Fazol, Antraknóza - Fazol na lusky - 10 g / 2-5 l / 50 m2
Hrušeň, Bakteriální spála - 10 g / 5-10 l vody
Jabloň, Bakteriální spála - 10 g / 10-20 l vody
Jádroviny, Korové nekrózy - 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Korové nekrózy - 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - 10 g / 5 l vody
Okurka, Plíseň okurková - 10 g / 2-5 l / 50 m2
Réva vinná, Červená spála - 10 g / 5 l vody
Réva vinná, Plíseň révová - 10 g / 5 l vody
Slivoň, Puchrovitost - 10 g / 2,5-5 l vody
na 60 - 400 l postřikové kapaliny

Účinná látka:
hydroxid měďnatý 768 g/kg

Aplikace v měsících:
3, 4, 5, 6, 7, 10

Ochranná lhůta:
OL 3 - 21 dní dle plodiny

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Obsah balení: 10 g
Specifikace
Váha 0.1 kg
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
captchaZobrazit jiný kód
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.