28.9. ZAVŘENO

Ohledně dotazů na rostliny se prosím obraťte na email info@pragoflora.cz

Domů / Pěstování

Bofix 100 ml, LO 250 ml

Kód: 371_1 Produktové číslo: 8594027181153
Selektivní herbicid pro hubení plevelů v trávnících.
Dostupnost: Připraveno k odeslání
640 Kč
 
Bofix 100 ml, LO 250 mlPřípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Selektivní herbicid pro hubení plevelů v trávnících.

Účinná látka:
klopyralid 20 g/l (2,42% hmot.)
fluroxypyr 40 g/l (5,29% hmot.), MCPA 200 g/l (21,9% hmot.)

Registrován pro:
Okrasné trávníky.
Přípravek je účinný na tyto dvouděložné jednoleté nebo vytrvalé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva ţahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset.

Rozsah a způsob použití:
Přípravek BOFIX proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je
patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.
Postřikem na vzrostlé plevele max. 1x za vegetační sezónu,po aplikaci přípravku je možné sekat za 3-4 dny,posekanou trávu (2 seče) - nedávejte do kompostu, ale vyhoďte.
Neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníků,pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování a vydatnost:
40 ml/4 l vody/ 100 m2
na 25 l aplikační kapaliny a na 625 m2

Aplikace v měsících:
Jaro,Léto, Podzim

Ochranná lhůta:
28 dní
Specifikace
Váha 0.1 kg
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
captchaZobrazit jiný kód
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.